Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • K026846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Bagóčiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Biskupa Királya 33/12, 94501 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.7.1948
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu: Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice
Kotakt na správcu : Tel.: +421 905 328 946, office@majoran.sk
Spisová značka správcovského spisu : 32OdK/27/2017 S423
Spisová značka súdneho spisu : 32OdK/27/2017
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníčky týmto zverejňuje, že ku dňu povinnosti spísať majetok, nebol zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstata zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov

JUDr. Jozef Majorán, správca