Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 177/2017
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 18.9.2017
 • Značka:
 • K026817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOMICA KOMPLEX, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36575526
Obchodné meno správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Šoltésovej 2, 81108 Bratislava
Kotakt na správcu : +421908989977, bratislava@irkr.sk
Spisová značka správcovského spisu : 3R/5/2011 S 1436
Spisová značka súdneho spisu : 3R/5/2011
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

 1. Pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 225,71 Eur.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca